У складу са одредбама чланова 33. став 4. и 34. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2010 и 99/2011-др.закон), управни одбор на седници одржаној дана 2.2.2016. и седници одржаној 27.2.2018. у Нишу донео је

СТАТУТ ФОНДАЦИЈЕ

„Фондација Aрхитекта Александар Радовић“

(пречишћени текст)

Уводне одредбе

Члан 1.

„Фондација Aрхитекта Александар Радовић“ (у даљем тексту: Фондација) је недобитна, невладина организација, основана на неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом.

Фондација има својство правног лица и за обавезе преузете у правном промету одговара целокупном својом имовином.

Идејни творац Фондације је Елена Васић Петровић.

Назив и седиште

Члан 2.

Назив Фондације је „Фондација Aрхитекта Александар Радовић“.

Члан 3.

Седиште Фондације је у Нишу.

Облик и садржај печата и знака

Члан 4.

Фондација има печат кружног облика на којем је исписано:

Фондација Архитекта Александар Радовић Ниш.

Печат садржи знак у виду стилизоване представе розете.

Члан 5.

Фондација има знак:

(стилизована розета)

Циљеви и делатност

Члан 6.

Циљеви Фондације су:

- да омогући трајно чување успомене на лик и дело архитекте Александра Радовића,

- да допринесе значају и јачању области заштите непокретних културних добара у Србији,

- да пружи подршку младим стручњацима у овој области,

- да промовише и популаризује питања везана за очување културног наслеђа,

- да информише стручну, али и ширу јавност о најновијим достигнућима у овој области,

- да допринесе повезивању стручњака из земље, региона и света.

Члан 7.

Циљеве из члана 6. Фондација остварује кроз различите активности, а нарочито:

1. Праћењем и објављивањем светских и домаћих искустава из области заштите културног наслеђа;

2. Вредновањем и подршком у раду младих стручњака, из области заштите непокретних културних добара,

3. Доделом признања, које носи назив „Архитекта Александар Радовић“, једном годишње, младим стручњацима – архитектама, из области заштите непокретних културних добара, за изузетан допринос у овој области;

4. Доприносом стручном и научном усавршавању и ангажовању домаћих стручњака с потенцијалом да постану носиоци развоја и промена у систему заштите непокретних културних добара;

5. Истраживањима и разменом знања, као и учешћем у развоју и примени нових метода и технологија у области заштите непокретних културних добара;

6. Организовањем стручних скупова, саветовања, семинара и других облика едукације у области заштите непокретних културних добара;

7.Објављивањем штампаних и електронских материјала, као и аудио и визуелних записа који су везани за област заштите непокретних културних добара; у циљу упознавања стручне и шире јавности са током и резултатима деловања Фондације;

8. Успостављањем и ширењем контаката и сарадње са домаћим и страним стручњацима и институцијама које се баве сродном проблематиком у циљу повећања стручних ресурса, неопходних за утемељење свеобухватног и квалитетног система заштите непокретних културних добара;

7. Иницијативама према надлежним органима и институцијама за трансформацију система заштите непокретних културних добара у циљу праћења светских и европских трендова у тој области и унапређењу образовања стручног кадра

и

8. Сарадњом са државним и приватним институцијама, као и међународним организацијама и организацијама у Србији, земљама региона и у свету, у активностима усмереним на развој и промоцију области заштите непокретних културних добара.

Органи фондације

Члан 8.

Органи Фондације су Управни одбор, Управитељ, Секретар, Надзорни одбор и Комисија за доделу признања „Архитекта Александар Радовић“.

Управни одбор

Члан 9.

Управни одбор управља Фондацијом.

Управни одбор има 3 /три/ члана.

Члан 10.

Надлежности управног одбора:

1. Именује и разрешава дужности управитеља;

2. Доноси статут и друге опште акте Фондације и

њихове измене;

3. Доноси финансијски план и завршни рачун;

4. Одлучује о начину коришћења имовине Фондације;

5. Стара се о јавности рада;

6. Доноси пословник о свом раду;

7. Одлучује о приступању Фондацији физичких и/или правних лица, у својству суоснивача;

8. Одлучује о промени назива, седишта и знака;

9. Одлучује о промени циљева;

10. Одлучује о статусним променама;

11. Одлучује о престанку Фондације и расподели преостале имовине;

12. Именује и разрешава чланове Комисије за доделу признања „Архитекта Александар Радовић“, као и председника Комисије;

12. Доноси правилник о додели признања „Архитекта Александар Радовић“ ;

12. Обавља и друге послове у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом.

Члан 11.

Председник Управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама управног одбора.

У случају спречености председника, заменик председника сазива седнице управног одбора и врши друга овлашћења председника управног одбора.

Управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова од укупног броја чланова управног одбора.

Управитељ

Члан 12.

Управитељ Фондације:

– Заступа Фондацију и одговара за законитост њеног рада;

– Води послове Фондације сагласно одлукама управног одбора;

– Подноси управном одбору предлог програма рада, финансијског

плана и завршног рачуна;

-Именује Секретара Фондације;

– Обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Секретар

Члан 13.

Секретар Фондације:

– Организује и реализује послове Фондације сагласно одлукама Управитеља;

– Подноси Управљачу месечне извештаје о раду Фондације;

– Обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Надзорни одбор

Члан 14.

Надзорни одбор врши контролу финансијског пословања Фондације и наменског и рационалног коришћења средстава.

Надзорни одбор има 3 /три/ члана.

Члан 15.

О уоченим неправилностима надзорни одбор обавештава оснивача, управни одбор и управитеља без одлагања.

Надзорни одбор подноси годишњи извештај о наменском и рационалном коришћењу средстава оснивачу, управном одбору и управитељу, са предлозима за предузимање одговарајућих мера.

Члан 16.

Чланови надзорног одбора бирају председника одбора који сазива и председава седницама надзорног одбора.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Редовна седница надзорног одбора одржава се најмање једном у 12/дванаест/ месеци, а по потреби се може сазвати ванредна седница.

Комисија за доделу признања „Архитекта Александар Радовић“

Члан 17.

Комисија за доделу признања „Архитекта Александар Радовић“(у даљем тексту: Комисија) доноси одлуку о додели признања.

Комисија има 5/пет/ чланова.

Комисија одлуке доноси двотрећинском већином.

Начин именовања и опозива органа и трајање мандата

Члан 18.

Председника и чланове Управног одбора, осим у првом сазиву, именује управни одбор најкасније 30 /тридесет/ дана пре истека мандата члановима управног одбора.

Члан управног одбора којем је истекао мандат не може бити два пута за редом биран за члана управног одбора.

Чланови управног одбора бирају председника који има овлашћења из члана 11. став 1. статута.

Мандат чланова управног одбора траје 5/пет/ година.

Члана управног одбора опозива управни одбор, двотрећинском већином гласова, с тим што лице о чијем се опозиву гласа нема право гласа о тој одлуци.

Предлог за опозив члана управног одбора може дати било који члан управног одбора или управитељ и тај предлог се доставља свим члановима управног одбора најмање 10 /десет/ дана пре одржавања седнице на којој се одлучује о опозиву.

Члан 19.

Председника и чланове Надзорног одбора, осим у првом сазиву, именује актуелни Надзорни одбор најкасније  30 /тридесет/ дана пре истека мандата члановима тог Надзорног одбора.

Члан Надзорног одбора којем је истекао мандат не може бити два пута за редом биран за члана Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора бирају председника који има овлашћења из члана 16. став 1. статута.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 5/пет/ година.

Члан 20.

Управитеља Фондације именује и разрешава Управни одбор, на предлог најмање 1 члана /1/, а уз сагласност двотрећинске већине.

Мандат управитеља траје 5/пет/ година.

Управитељ може бити именован више пута за редом.

Члан 21.

Управни одбор разрешава управитеља, нарочито из следећих разлога:

– Ако у обављању својих дужности, не поступа савесно, са пажњом доброг домаћина;

– Ако приликом доношења одлука које се односе на обављање привредне делатности које обавља Фондација, не поступа са пажњом доброг привредника

– Ако користи имовину Фондације у личном интересу;

– Ако својим поступањем нанесе штету Фондацији.

Члан 22.

Секретара Фондације именује и разрешава Управитељ.

Секретар нема мандат.

Члан 23.

Чланство у Управном одбору и Надзорном одбору престаје:

– Истеком мандата;

– Опозивом;

– Оставком;

– Губитком пословне способности и

– Смрћу.

Члан 24.

Члан Управног одбора, Надзорног одбора, Управитељ или Секретар могу дати оставку у свако доба, писаним обавештењем управном одбору и/или оснивачу. Оставка производи дејство од дана назначеног у њој, али у сваком случају у року не краћем од 10 (десет) дана од момента њеног пријема од стране управног одбора и/или оснивача.

Члан 25.

У случају престанка својства члана Управног, Надзорног одбора: оставком, смрћу, губитком пословне способности и разрешењем, односно опозивом пре истека мандата, то место ће бити попуњено на начин предвиђен за именовање лица којем је престало чланство односно дужност из наведених разлога.

Мандат тако именованог лица траје до истека мандата лица уместо којег је именован.

Начин стицања имовине и коришћења

средстава

Члан 26.

Фондација може стицати имовину од добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, закупнине, ауторских

права, дивиденди и других прихода остварених на законом дозвољени начин.

Члан 27.

Фондација стиче приходе и непосредним обављањем привредне делатности, и то

58.14 – Издавање часописа и периодичних издања

- Издавање књига

- Остала издавачка делатност

Фондација ће привредну делатност обављати као споредну делатност и искључиво у вези са циљевима ради чијег остваривања је основана.

Члан 28.

Имовина Фондације користи се искључиво за остваривање циљева утврђених актом о оснивању и статутом.

Имовина Фондације не може се делити оснивачима, члановима органа управљања, запосленима или са њима повезаним лицима.

Одредба става 2. овог члана не односи се на давање примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих у вези са остваривањем циљева Фондације (путни

трошкови, дневнице и др.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запосленима.

Јавност рада

Члан 29.

Рад Фондације је јаван.

Јавност рада Фондације обезбеђује се објављивањем годишњег извештаја о раду путем интернета, публикације, саопштењима за јавност или на други погодан начин.

О јавности рада Фондације стара се Управни одбор.

Начин приступања у својству суоснивача

Члан 30.

Фондацији може приступити физичко или правно лице, у својству суоснивача, уговором о приступању закљученим између оснивача и лица које приступа. Потписи на уговору о

приступању морају бити оверени у складу са законом.

Члан 31.

Уговор о приступању доставља се органу надлежном за послове уписа и вођење регистра, ради уписа података о лицу које је приступило у својству суоснивача у Регистар.

Начин одлучивања о статусним променама,

промени правне форме и престанку рада

Члан 32.

О статусним промена, промени правне форме и престанку рада Фондације одлуку доноси управни одбор уз обавезну сагласност Идејног творца Фондације и члана породице архитекте Александра Радовића.

Начин расподеле имовине у случају

престанка рада

Члан 33.

У случају престанка рада Фондације, одлуку о расподели имовине доноси Управни одбор двотрећинском већином.

Члан 34.

Преостала имовина Фондације може се доделити само другој фондацији, задужбини основаној ради остваривања општекорисног циља или удружењу, основаним ради

остваривања истих или сличних општекорисних циљева.

Преостала имовина може се доделити једном или се расподелити на више лица из става 1. овог члана.

Члан 35.

У случају да орган из члана 31. не донесе одлуку о расподели преостале имовине најкасније у року од 30/тридесет/ дана од доношења одлуке о престанку Фондације, одлуку о расподели имовине доноси Оснивач.

Поступак измене статута и других

општих аката

Члан 36.

Измене статута врши Управни одбор.

Члан 37.

Иницијативу за измене статута са предлогом измена може дати члан Управног одбора. Иницијатива се подноси председнику Управног одбора. Председник Управног одбора је дужан да најкасније у року од 30/тридесет/ дана од подношења иницијативе сазове седницу. У случају да председник Управног одбора у утврђеном року не сазове седницу, подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 10/десет/ дана сазову седницу са предлогом измена статута на којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако сазваној седници председава лице које је поднело иницијативу, односно једно од тих лица, које она изаберу.

Члан 38.

Измене статута врше се двотрећинском већином чланова управног одбора уз обавезну сагласност Идејног творца Фондације и члана породице архитекте Александра Радовића.

Члан 39.

Друге опште акте Фондације доноси и њихове измене врши Управни одбор.

Иницијативу за доношење и измене општих аката Фондације, осим статута, могу дати Управитељ и било који члан Управног одбора. Иницијатива за доношење акта са

образложењем, односно иницијатива за измену акта са предлогом измена, подноси се председнику Управног одбора. Председник Управног одбора је дужан да најкасније

у року од 30/тридесет/ дана од подношења иницијативе сазове Управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

У случају да председник Управног одбора у утврђеном року не сазове седницу, подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 10/десет/ дана сазову седницу на којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако сазваној седници председава лице које је поднело иницијативу, односно једно од тих лица које она изаберу.

Престанак постојања оснивача

Члан 40.

У случају престанка постојања оснивача континуитет у постојању Фондације обезбеђује Управни одбор Фондације.

Завршне одредбе

Члан 41.

На сва питања која нису регулисана овим статутом, примењиваће се одредбе Закона о задужбинама и фондацијама.

Члан 42.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Фондације, а примењује се након уписа Фондације у надлежни регистар.

ЗА УПРАВНИ ОДБОР,

Председник Управног одбора,

Ивана Цветковић