На основу чл.10, тачка 12 Статута Фондације Архитекта Александар Радовић (у даљем тексту: Фондација), Управни одбор Фондације, на седници одржаној дана 26.2.2016.године донео је

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА
„АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ“

Члан 1.

Признање које носи име архитекте Александра Радовића (у даљем тексту: Признање) установљено je са циљем да подстичe, развија и афирмишe област заштите непокретних кулурних добара и архитектонско стваралаштво младих струњака у њеним оквирима.

Члан 2.

Признање је установљено Статутом Фондације и то чланом 7, тачка 3.

Члан 3.

Признање се додељује једном годишње, на основу резултата конкурса који расписује Фондација.
Конкурс се објављује у виду огласа у медијима.
Конкурс се расписује у септембру текуће године, а завршава у јануару наредне године.
Признање се додељује на свечаности, у оквиру обележавања дана оснивања Фондације или Оснивача (Завод за заштиту споменика културе Ниш).
О осталим детаљима организације расписа конкурса и доделе признања одлучује Управитељ Фондације.

Члан 4.

Одлуку о додели признања доноси Комисија за доделу признања (у даљем тексту: Комисија), коју именује Управни одбор Фондације.

Члан 5.

Комисија има пет (5) чланова. Чланови комисије су: дипломирани инжењери архитектуре, просторни  планери и урбанисти(један члан) и архитекте-конзерватори (два члана), угледне личности из области науке и културе (један члан) и чланови породице Радовић (један члан). Чланови Управног одбора не могу бити чланови Комисије.

Члан 6.

Мандат Комисије траје четири (4) године.

Члан 7.

Комисија одлуке доноси двотрећинском (2/3) већином. За рад Комисије и одлучивање је потребан двотрећински (2/3) кворум.

Члан 8.

Предлоге за Признање достављају појединци који сматрају да испуњавају обавезне услове дефинисане чланом 9. овог Правилника, на начин одређен конкурсом за одговарајућу годину.

Члан 9.

Обавезни услови које подносилац пријаве на конкурс за доделу Признања мора да испуњава су:

  1. да има звање дипломираног инжењера архитектуре, просторног планера или урбанисте (на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године)
  2. да има између 25 и 40 година живота
  3. да има минимум 5 објављених стручних и/или научних радова из области којом се бави, а минимум један који се односи на заштиту непокретних културних добара
  4. да није у директном сродству са члановима Комисије
  5. да има минимум 1 (један пројекат) који се односи на заштиту непокретних културних добара, чији је руководилац, аутор или одговорни пројектант/планер/урбаниста, а који је урађен као: студија заштите, просторно-плански документ, идејни или главни пројекат, и то у оквиру званичне институционалне организације или пројектног бироа, као и монографија, изложба и/или каталог изложбе, а који подноси уз остале доказе о испуњености обавезних услова.

Члан 10.

Признање се састоји из:

  • повеље са логом Фондације, подацима о добитнику и пројекту за који је награђен
  • луксузне техничке оловке са логом Фондације
  • копије фреске која представља розету из манастира Св.Јована Богослова код Поганова

Члан 11.

Годишње се додељује једно Признање.

Члан 12.

У изузетним случајевима Комисија поред Признања, на предлог Управног одбора Фондације, може да додели и Посебно признање и то изузетним појединцима, који не испуњавају основне услове из члана 9., али се њихов рад и професионална каријера заснивају на принципима и циљевима које има Фондација.

Члан 13.

Посебно признање може се доделити једном појединцу, једном годишње, поводом обележавања јубилеја, завршетака великих и значајних пројеката и сл. Посебно признање не може се доделити члановима Управног одбора и члановима Комисије, као ни њиховим најближим сродницима.

Члан 14.

О вредновању приспелих предлога и одлуци Комисија сачињава Записник и Образложење.

Члан 15.

Одлука се саопштава и Признање се додељује истог дана. Уз саопштење се чита и Образложење. Одлука о Признањима и Образложење се не могу објавити у медијима пре тог датума.

Члан 16.

Комисија заседа и ради у просторијама Фондације у Нишу.

Члан 17.

Правилник је усвојен на седници Управног одбора, дана 26.2.2016. у Нишу.

 

Председник Управног одбора Фондације,
Сима Гушић