На основу члана 10. став 3. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/2010 и 99/2011-др.закон), као пословно способно домаће правно лице, у својству оснивача фондације, дана 2. фебруара 2016. године, доносим

А К Т  О  О С Н И В А Њ У

„ФОНДАЦИЈЕ АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ“

1. Оснива се „ФОНДАЦИЈА АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ“ (у даљем тексту: Фондација) са седиштем у Нишу, ул. Добричка бр.2.

Оснивач Фондације је Завод за заштиту споменика културе Ниш, из Ниша, ул. Добричка бр.2, PIB 100615670, MB 07174748.

2. Циљеви оснивања Фондације су:

- да омогући трајно чување успомене на лик и дело архитекте Александра Радовића,

- да допринесе значају и јачању области заштите непокретних културних добара у Србији,

- да пружи подршку младим стручњацима у овој области,

- да промовише и популаризује питања везана за очување културног наслеђа,

- да информише стручну, али и ширу јавност о најновијим достигнућима у овој области,

- да допринесе повезивању стручњака из земље, региона и света.

3. Управни одбор Фондације у првом сазиву именује се у саставу

- Сима Гушић, из Ниша– председник,

- Ивана Цветковић, из Ниша – заменик председника, и

- Ljiljana Deere (рођена Радовић), из Shepperton-a – члан.

4. Надзорни одбор Фондације у првом сазиву именује се у саставу

- Милена Милошевић Мицић, из Књажевца – председник

- Дејан Палибрк, из Нишa – заменик председника, и

- Ана Костић, из Ниша– члан

5. За Управитеља Фондације, као овлашћено лице за заступање Фондације, именује се Елена Васић Петровић, из Ниша

6. За Секретара Фондације именује се, Миња Мишевић, из Ниша

7. Управни одбор, Надзорни одбор, Управитељ и Секретар Фондације врше свако своје послове утврђене законом и обављају друге послове у складу са законом, овим Оснивачким актом и Статутом Фондације.

8. Идејни творац Фондације је Елена Васић Петровић.

9. Фондација се оснива уз сагласност породице архитекте Александра Радовића.

10. Оснивач обезбеђује Фондацији простор за рад у свом седишту, у виду једне канцеларије и омогућава коришћење осталих заједничких просторија.

11. О промени циљева и статусној промени Фондације, као и о престанку рада Фондације, одлучује Управни одбор Фондације, уз обавезну сагласност Идејног творца и једног члана породице архитекте Александра Радовића.

12. О расподели преостале имовине, одлучује Управни одбор Фондације, а континуитет у раду након престанка постојања њеног оснивача обезбеђује се на начин утврђен Статутом Фондације.

 

В.д.директор Завода,

Елена Васић Петровић

 

Акт о оснивању донешен

уз сагласност члана породице Радовић, Бранка Радовића

сина архитекте Александра Радовића.