Циљеве Фондација остварује кроз различите активности

  1. Праћењем и објављивањем светских и домаћих искустава из области заштите културног наслеђа
  2. Вредновањем и подршком у раду младих стручњака, из области заштите непокретних културних добара
  3. Доделом признања, које носи назив „Архитекта Александар Радовић“, једном годишње, младим стручњацима – архитектама, из области заштите непокретних културних добара, за изузетан допринос у овој области
  4. Доприносом стручном и научном усавршавању и ангажовању домаћих стручњака с потенцијалом да постану носиоци развоја и промена у систему заштите непокретних културних добара
  5.  Истраживањима и разменом знања, као и учешћем у развоју и примени нових метода и технологија у области заштите непокретних културних добара
  6. Организовањем стручних скупова, саветовања, семинара и других облика едукације у области заштите непокретних културних добара
  7. Објављивањем штампаних и електронских материјала, као и аудио и визуелних записа који су везани за област заштите непокретних културних добара; у циљу упознавања стручне и шире јавности са током и резултатима деловања Фондације
  8. Успостављањем и ширењем контаката и сарадње са домаћим и страним стручњацима и институцијама које се баве сродном проблематиком у циљу повећања стручних ресурса, неопходних за утемељење свеобухватног и квалитетног система заштите непокретних културних добара
  9.  Иницијативама према надлежним органима и институцијама за трансформацију система заштите непокретних културних добара у циљу праћења светских и европских трендова у тој области и унапређењу образовања стручног кадра
  10.  Сарадњом са државним и приватним институцијама, као и међународним организацијама и организацијама у Србији, земљама региона и у свету, у активностима усмереним на развој и промоцију области заштите непокретних културних добара